« terug naar vorige pagina

Huisregels

Algemene regels

 • Aanwijzingen van onze medewerkers moeten worden opgevolgd.
 • Als daar reden toe is, mogen medewerkers vragen om uw identiteitsbewijs. Soms is dit zelfs wettelijk verplicht.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of het buitenterrein.
 • Het gebruik van mobiele telefoons, tablets, laptops e.d. zijn toegestaan, maar mogen geen overlast veroorzaken. Graag willen wij dat u uw telefoon uit heeft staan, wanneer u in gesprek bent met de huisarts, praktijkondersteuner of doktersassistente.
 • Drugs en/of alcoholgebruik is niet toegestaan. Bent u onder invloed, dan kan u de toegang tot het gebouw geweigerd worden.
 • We accepteren geen diefstal en vandalisme en doen daarvan altijd aangifte bij de politie. Kosten worden in rekening gebracht.
 • Medewerkers gaan vertrouwelijk om met de gegevens van patiënten. Dit betekent:
  Dat er geen medisch-inhoudelijke gegevens worden verstrekt aan derden zonder medeweten en expliciete goedkeuring van de patiënt.
  Dat er bij doorverwijzingen naar andere behandelaars in principe alleen gegevens worden verstrekt die relevant zijn voor de betreffende behandeling.
  Er alleen in uitzonderingsgevallen van bovenstaande regel wordt afgeweken, namelijk wanneer er gevaar dreigt (voor zichzelf of voor anderen) en/of wanneer de patiënt wilsonbekwaam of ontoerekeningsvatbaar is.
 • Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over (het functioneren van) een medewerker, hier kunt u een melding van maken. Het liefst rechtstreeks bij de medewerker maar ook bij de praktijkmanager fwinters@huisartsenmarknesse.nl of door het invullen van het klachtenformulier op de website. Er treedt een klachtenprocedure in werking, waarover u als patiënt wordt geïnformeerd.
 • Gespreksopnames maken, fotograferen of filmen is alleen toegestaan na toestemming van de zorgverlener (huisarts, praktijkondersteuner, doktersassistente, etc.).
 • Roken in en om het pand is verboden.
 • Auto’s en fietsen dienen in de daarvoor bestemde parkeervakken c.q. rekken geplaatst te worden.
 • De patiënt dient volgens de wet WGBO (=wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) de huisarts volledig te informeren over zijn/haar gezondheid.

Gedragsregels

 • Iedereen dient de algemeen geldende omgangsvormen te hanteren zoals elkaar beleefd en met respect behandelen.
 • Agressief gedrag wordt niet getolereerd.
 • Geef elkaar de gepaste ruimte i.v.m. privacy.
 • Geen gesprekken verstoren of hinderen.
 • Fysiek en verbaal geweld zijn niet toegestaan.
 • Geen ongewenste intimiteiten. Wij accepteren geen opmerkingen, grappen, gebaren, aanrakingen of elk ander gedrag waardoor een ander zich ongemakkelijk of bedreigd kan voelen.
 • Geen discriminatie. Daarmee bedoelen wij iemand pesten, beledigen, belachelijk maken, uitschelden of achterstellen op grond afkomst, leeftijd, gedrag, uiterlijk of kleding.
 • Onze assistentes zijn deskundig en discreet, behandel hen met respect.

Consequenties
Houdt u zich niet aan de huisregels?

Dan spreken we u aan op uw gedrag en kunnen we u een 1e officiële waarschuwing geven. Ook kunnen we u een toegangsverbod voor de praktijk opleggen. Houdt u zich daarna nog steeds niet aan de huisregels? Dan krijgt u een 2e en tevens de laatste officiële waarschuwing.

Mocht dat niet werken en houdt u zich stelselmatig niet aan onze huisregels gaan we over tot het eenzijdig verbreken van de behandelrelatie conform de KNMG richtlijn (we schrijven u uit). U bent dan niet langer patiënt van ons en we verlenen geen zorg meer.

Let op:
We accepteren geen enkele vorm van fysiek geweld of levensbedreigingen, in die gevallen schrijven we u uit.

Regels m.b.t. het spreekuur

 • We hebben alleen spreekuur op afspraak.
 • Een afspraak bij de huisarts is 15 minuten en hierin wordt 1 klacht besproken. Wilt u 2 klachten bespreken dan kan er een dubbele afspraak gemaakt worden. Indien u meer dan 2 klachten heeft, dient u dit van tevoren door te geven bij het maken van de afspraak en zullen er meerdere afspraken gemaakt moeten worden.
 • Kunt u onverhoopt uw afspraak niet nakomen? Zeg dan op tijd af zodat we andere patiënten kunnen helpen.