Huisregels

Algemene regels

 • Aanwijzingen van onze medewerkers moeten worden opgevolgd.
 • Als daar reden toe is, mogen medewerkers vragen om uw identiteitsbewijs. Soms is dit zelfs wettelijk verplicht.
 • De praktijk is niet verantwoordelijk voor diefstal van eigendommen in het pand of het buitenterrein.
 • Het gebruik van mobiele telefoons, tablets, laptops e.d. zijn toegestaan, maar mogen geen overlast veroorzaken. Graag willen wij dat u uw telefoon uit heeft staan, wanneer u in gesprek bent met de huisarts, praktijkondersteuner of doktersassistente.
 • Drugs en/of alcoholgebruik is niet toegestaan. Bent u onder invloed, dan kan u de toegang tot het gebouw geweigerd worden.
 • We accepteren geen diefstal en vandalisme en doen daarvan altijd aangifte bij de politie. Kosten worden in rekening gebracht.
 • Medewerkers gaan vertrouwelijk om met de gegevens van patiënten. Dit betekent:
  • dat er geen medisch-inhoudelijke gegevens worden verstrekt aan derden zonder medeweten en expliciete goedkeuring van de patiënt.
  • dat er bij doorverwijzingen naar andere behandelaars in principe alleen gegevens worden verstrekt die relevant zijn voor de betreffende behandeling.
  • er alleen in uitzonderingsgevallen van bovenstaande regel wordt afgeweken, namelijk wanneer er gevaar dreigt (voor zichzelf of voor anderen) en/of wanneer de patiënt wilsonbekwaam of ontoerekeningsvatbaar is.
 • Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over (het functioneren van) een medewerker, hier kunt u een melding van maken. Het liefst rechtstreeks bij de medewerker maar ook bij de praktijkmanager fwinters@huisartsenmarknesse.nl of door het invullen van het klachtenformulier op de website. Er treedt een klachtenprocedure in werking, waarover u als patiënt wordt geïnformeerd.
 • Gespreksopnames maken, fotograferen of filmen is alleen toegestaan na toestemming van de zorgverlener (huisarts, praktijkondersteuner, doktersassistente, etc.).
 • Roken in en om het pand is verboden.
 • Auto’s en fietsen dienen in de daarvoor bestemde parkeervakken c.q. rekken geplaatst te worden.
 • De patiënt dient volgens de wet WGBO (=wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) de huisarts volledig te informeren over zijn/haar gezondheid.

Gedragsregels

 • Iedereen dient de algemeen geldende omgangsvormen te hanteren zoals elkaar beleefd en met respect behandelen. Agressief gedrag wordt niet getolereerd.
 • Geef elkaar de gepaste ruimte i.v.m. privacy.
 • Geen gesprekken verstoren of hinderen.
 • Fysiek en verbaal geweld zijn niet toegestaan.
 • Geen ongewenste intimiteiten. Wij accepteren geen opmerkingen, grappen, gebaren, aanrakingen of elk ander gedrag waardoor een ander zich ongemakkelijk of bedreigd kan voelen.
 • Geen discriminatie. Daarmee bedoelen wij iemand pesten, beledigen, belachelijk maken, uitschelden of achterstellen op grond afkomst, leeftijd, gedrag, uiterlijk of kleding.
 • Onze assistentes zijn deskundig en discreet, behandel hen met respect.

Consequenties

Houdt u zich niet aan de huisregels?

Dan spreken we u aan op uw gedrag en kunnen we u een 1e officiële waarschuwing geven. Ook kunnen we u een toegangsverbod voor de praktijk opleggen. Houdt u zich daarna nog steeds niet aan de huisregels? Dan krijgt u een 2e en tevens de laatste officiële waarschuwing.

Mocht dat niet werken en houdt u zich stelselmatig niet aan onze huisregels gaan we over tot het eenzijdig verbreken van de behandelrelatie conform de KNMG richtlijn (we schrijven u uit). U bent dan niet langer patiënt van ons en we verlenen geen zorg meer.

Let op:

We accepteren geen enkele vorm van fysiek geweld of levensbedreigingen, in die gevallen schrijven we u uit.

Regels m.b.t. het spreekuur

 • We hebben alleen spreekuur op afspraak.
 • Een afspraak bij de huisarts is 15 minuten en hierin wordt 1 klacht besproken. Wilt u 2 klachten bespreken dan kan er een dubbele afspraak gemaakt worden. Indien u meer dan 2 klachten heeft, dient u dit van tevoren door te geven bij het maken van de afspraak en zullen er meerdere afspraken gemaakt moeten worden.
 • Kunt u onverhoopt uw afspraak niet nakomen? Zeg dan op tijd af zodat we andere patiënten kunnen helpen.